نمرات دانشجویان رشته حسابداری استاد باصری

دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا هشتم بهمن 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات نهم بهمن ماه تحويل دانشگاه خواهد شد.

نمرات پايانترم حسابداري صنعتي1 از مبناي 20
نام مبحث ميانترم1 ميانترم2 ميانترم3 ميانترم4 پايان‌ترم نمره كل
مبناي نمره 3 3 3 3 8 20
رديف نام و نام‌خانوادگي            
1 آقاي اسماعيل جمالي 3 2.5 2 1 8 16.5
2 خانم فرشته ذاقلي 2.75 2.75 2.75 3 8 19.25
3 آقاي وحيد زاقلي 3 0 2 2 8 15
4 آقاي سعيد سلامه زاده 3 1 2 1 6 13
5 آقاي محمدرضا شفيعي 3 1 2 1 4 11
6 آقاي عبدالرضا عابدان زاده 3 1.5 0 0 8 12.5
7 آقاي محمدعلي عابديني 3 3 1.5 1 8 16.5
8 آقاي امير فردوسي 2.25 0 2.5 1 8 13.75
9 آقاي ايمان لباف 3 0 1 1 4 9
10 آقاي محيي الدين موذني 3 0 2 1 8 14
11 آقاي عباس ميري 3 3 3 3 8 20
12 آقاي عليرضا يدنگ 2.75 2.75 2.75 3 8 19.25
13 خانم مريم يزدانيان 2.75 2.75 3 3 8 19.5
14 خانم عاطفه يزدانيان 2.5 2.5 2.75 2.75 8 18.5
                   
  ميانگين نمره‌ي كلاس           15.55
+ نوشته شده در  شنبه 4 بهمن1393ساعت 16:3  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا هشتم بهمن 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات نهم بهمن ماه تحويل دانشگاه خواهد شد.

نمرات پايانترم حسابداري پيشرفته1 از مبناي 20
نام مبحث ميانترم1 ميانترم2 ميانترم3 پايان‌ترم نمره كل
مبناي نمره 4 4 4 8 20
رديف نام و نام‌خانوادگي          
1 آقاي حجت ا... پورمحمدي 2 0 3.5 7.5 13
2 آقاي رضا تقي نژاد 1 1 2 8 12
3 آقاي مهدي جبلي 0 1 0 8 9
4 آقاي عليرضا جعفرپور 2.5 3 3.5 8 17
5 آقاي وحيد دهقاني 2.5 2.5 4 8 17
6 آقاي محمود رهنما 3.5 3.75 4 8 19.25
7 آقاي اميرحسين زارعي 3.25 2.5 4 8 17.75
8 آقاي ولي ا... زكي پور 0 0 3 6 9
9 آقاي محمود سلامه زاده 2 2 3.5 5 12.5
10 آقاي سعيد سلامه زاده 4 1.5 2.5 8 16
11 خانم فاطمه شمشيري 3.75 4 4 8 19.75
12 آقاي محمد شياني 0 0 3 4.5 7.5
13 آقاي علي صفابخش 0 1.5 0.5 5 7
14 آقاي هومن عامري 4 4 4 8 20
15 آقاي حسين عسكري 1 2.5 3 5 11.5
16 آقاي محمدرضا فدايي 2.75 4 3.75 7.5 18
17 آقاي روح ا... قاسمي پور 3.5 1 3.5 4.5 12.5
18 آقاي وحيد كرماني نژاد 3.5 3.5 3.5 8 18.5
19 خانم طيبه مكارم 2.5 4 4 8 18.5
20 آقاي مجتبي يزدان دوست 2.5 3 4 7 16.5
                 
  ميانگين نمره‌ي كلاس         14.61
+ نوشته شده در  شنبه 4 بهمن1393ساعت 16:2  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا هشتم بهمن 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات نهم بهمن ماه تحويل دانشگاه خواهد شد.

نمرات پايانترم حسابداري پيشرفته2 از مبناي 20
نام مبحث ميانترم1 ميانترم2 ميانترم3 ميانترم4 پايان‌ترم نمره كل
مبناي نمره 2 2 6 5 5 20
رديف نام و نام‌خانوادگي            
1 آقاي مهدي جعفرزاده           غ
2 آقاي ولي ا... زكي پور           غ
3 آقاي محمد عليزاده 0 0 1 0 0 1
4 آقاي مرصاد غلامرضايي 2 1.75 6 4 3 16.75
5 خانم فائزه فدوي 2 2 5.75 5 4.5 19.25
6 آقاي عباس گنجي زاده 0 0 1 5 4.25 10.25
7 آقاي سعيد محبوبي 1.75 1.5 5 5 2 15.25
8 آقاي علي مومن زاده 2 2 6 5 4.5 19.5
9 آقاي محمدجواد مهابادي 2 2 5.75 5 3.75 18.5
10 آقاي حميدرضا ميرجعفري 2 2 6 4 4.5 18.5
11 آقاي احمدعلي هاني 2 2 6 5 4.5 19.5
                   
  ميانگين نمره‌ي كلاس           15.39
+ نوشته شده در  شنبه 4 بهمن1393ساعت 16:1  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا چهارم تير 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره حضور و غياب، پنجم تير ماه تحويل دانشگاه خواهد شد.

 

نمرات حسابداري پیشرفته2 از مبناي 18
نام مبحث پایانترم میانترم1 میانترم2
مبناي نمره 9 3 6
رديف نام و نام‌خانوادگي      
1 خانم فاطمه احمدی 7 2 6
2 آقاي مهدی جعفرپور 8 3 6
3 آقاي مهدی جعفرزاده 0.5 0 0
4 آقاي ابوالفضل حقیر 1 0 0
5 آقاي محمدرضا دهقانان 2 1.5 0
6 آقاي احمد رضائیان 7.25 3 5.5
7 آقاي رضا زارعی 6.25 3 5.5
8 آقاي مجید زارعی 7 3 6
9 آقاي حمیدرضا شفیعی 3.25 3 4.5
10 خانم سمانه شمس 5.25 3 3
11 آقاي الیاس صالح 3 2.25 1
12 آقاي محمدرضا صالحی 6 0 5
13 آقاي محمدعلی عابدیان 5.5 3 5.5
14 آقاي مجتبی عباسی 6.25 3 6
15 آقاي محمد عربشاهی 5.25 2 2
16 خانم مریم عسکرزاده 6.75 3 5.5
17 آقاي جواد عسکرزاده 7.5 3 5.5
18 آقاي حامد فضائلی 8 3 6
19 آقاي پدرام کردتبار 1 0.75 5
20 آقاي ابوالفضل کرمی 0.5 0.5 2
21 آقاي محمدمهدي مسعودي فر غ    
22 خانم زهرا ملکی 8.5 3 6
23 آقاي علیرضا میرانی 5.5 0 0
24 آقاي قاسم میرزایی غ    
25 آقاي مصطفی میرمحمدی 5 0.5 2.5
26 آقاي حسن نورافزاء 5.25 3 4.5
             
  ميانگين نمره‌ي کلاس 5.06 2.02 3.88
+ نوشته شده در  سه شنبه 3 تیر1393ساعت 12:0  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا چهارم تير 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره حضور و غياب، پنجم تير ماه تحويل دانشگاه خواهد شد.

 

نمرات اصول حسابداري1 از مبناي 18
نام مبحث پایانترم میانترم1 میانترم2 میانترم3
مبناي نمره 8 4 2 4
رديف نام و نام‌خانوادگي        
1 آقاي ابوالفضل دهقانی 5.75 4 2 3.75
2 آقاي حمیدرضا سلامی 1 0 0 0
3 آقاي مهدی شاهمرادی 0.5 0 0 0
4 آقاي علی شفیعی 8 4 2 4
5 آقاي محمدرضا صادقی 2 0 2 0
6 آقاي ایمان طباطبایی 5.75 4 2 4
7 آقاي عباس گل احمدی 4.75 3 2 3.75
8 آقاي مرتضی مهران 1.5 0 0 0
               
  ميانگين نمره‌ي کلاس 3.66 1.88 1.25 1.94
+ نوشته شده در  دوشنبه 2 تیر1393ساعت 17:37  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا چهارم تير 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره حضور و غياب، پنجم تير ماه تحويل دانشگاه خواهد شد.

 

نمرات حسابداري پیشرفته1 از مبناي 18
نام مبحث پایانترم میانترم1 میانترم2 میانترم3
مبناي نمره 9 3 3 3
رديف نام و نام‌خانوادگي        
1 آقاي میلاد ابراهیم زاده 8 0 0 0
2 آقاي مهدی جعفرزاده 9 2 3 2.5
3 آقاي ابوالفضل حقیر 9 0 0 0
4 خانم سمانه شمس 9 1.5 0 3
5 آقاي مرصاد غلامرضایی 8.5 2 2.5 3
6 خانم فائزه فدوی 8 3 2.75 3
7 آقاي پدرام کردتبار 2.5 1 1 2.5
8 آقاي عباس گنجی 9 1 1 0
9 آقاي سعید محبوبی 6.5 2.75 3 3
10 آقاي محمدمهدي مسعودي فر 9 1 0 0
11 آقاي علی مومن زاده 7.5 3 2 3
12 آقاي محمدجواد مهابادی 7 1 2.5 3
13 آقاي حمیدرضا میرجعفری 9 2 3 3
14 آقاي حسن نورافزاء 6.5 2.5 1.5 3
15 آقاي احمدعلی هانی 9 3 3 3
               
  ميانگين نمره‌ي کلاس 7.83 1.72 1.68 2.13
+ نوشته شده در  دوشنبه 2 تیر1393ساعت 17:34  توسط باصری | 

دانشجوياني كه نسبت به نمره شان اعتراض دارند تا چهارم تير 93 مهلت دارند در قسمت نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه با شماره دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره 09355999447 ارسال كنند.

نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره حضور و غياب، پنجم تير ماه تحويل دانشگاه خواهد شد.

 

نمرات حسابداري صنعتی3 از مبناي 18
نام مبحث پایانترم میانترم1 میانترم2 میانترم3
مبناي نمره 9 3 3 3
رديف نام و نام‌خانوادگي        
1 آقاي ابوالفضل حقیر 7 2 2 1
2 آقاي محمد شیانی 9 2 2 1
3 آقاي مجتبی عباسی 8 3 3 3
4 آقاي مرصاد غلامرضایی 8.5 2.75 3 1
5 خانم فائزه فدوی 9 3 2.25 3
6 آقاي پدرام کردتبار 5.5 3 3 0
7 آقاي عباس گنجی 8 2 1.5 0
8 آقاي سعید محبوبی 9 2.25 2.25 2.5
9 آقاي محمدمهدي مسعودي فر 4.5 2 3 3
10 آقاي علی مومن زاده 8.5 3 2.5 2.5
11 آقاي محمدجواد مهابادی 9 3 3 1
12 آقاي علیرضا میرانی 9 2 3 1
13 آقاي حمیدرضا میرجعفری 5.5 3 2.5 1.5
14 آقاي احمدعلی هانی 9 3 3 3
               
  ميانگين نمره‌ي کلاس 7.82 2.57 2.57 1.68
+ نوشته شده در  دوشنبه 2 تیر1393ساعت 17:29  توسط باصری | 
با سلام اوراق امتحانی دانشگاه زواره امروز یکشنبه اول تیرماه بدست من رسید و احتمالا نمرات با قدری تاخیر اعلام خواهد شد.

انشاا... در صورت تصحیح به موقع اوراق، نمرات سه شنبه سوم تیر اعلام خواهد شد.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1 تیر1393ساعت 12:57  توسط باصری | 
دانشجوياني كه نسبت به نمره‌شان اعتراض دارند تا تاريخ  09/11/92 مهلت
 دارند در قسمت  نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه باشماره‌ي
دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره  09355999447 ارسال كنند.
 نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره کلاسی
و پروژه (4 نمره) دهم بهمن ماه تحویل دانشگاه مي‌شود.
نمرات اصول حسابداري1 از مبناي 16
نام مبحث پایانترم میانترم1 میانترم2
مبناي نمره 12.5 1.5 2
رديف نام و نام‌خانوادگي      
1 آقاي ابوالفضل ابوطالبی 8 1.5 1.75
2 آقاي محمدرضا بکایی 10 1 2
3 آقاي علیرضا ذبیحی 7.75 0.25 0
4 آقاي عبدالحسین شهریاری غ    
5 آقاي علیرضا عابدیان 8.75 1 1.5
6 آقاي علی عباسی 8.25 1.5 1
7 آقاي مرتضی عسکری 8.75 1.5 1.75
8 آقاي محمدعلی قاسمیان 7 1.5 1.75
9 آقاي احمدعلی ناجی 9 1.5 1.75
10 آقاي محسن کاظمی 4.25 0 0
11 آقاي حسین کیوان فر 5.25 0 0

ميانگين نمره‌ي کلاس 7.70 0.98 1.15

+ نوشته شده در  شنبه 5 بهمن1392ساعت 18:46  توسط باصری | 
دانشجوياني كه نسبت به نمره‌شان اعتراض دارند تا تاريخ  92/11/09 مهلت
 دارند در قسمت  نظر (پايين نمرات) اعتراض خود را همراه باشماره‌ي
دانشجويي خود وارد يا از طريق پيامك به شماره  09355999447 ارسال كنند.
 نمرات نهايي پس از رسيدگي به اعتراضات و اضافه شدن نمره کلاسی (2 نمره)
دهم بهمن ماه تحویل دانشگاه مي‌شود.
نمرات حسابداري پیشرفته1 از مبناي 18
نام مبحث پایانترم میانترم1 میانترم2 میانترم3
مبناي نمره 11 2 2 3
رديف نام و نام‌خانوادگي        
1 خانم فاطمه احمدی 9.5 1.75 1.75 3
2 آقاي مهدی جعفرپور 11 2 1.75 2.75
3 آقاي رضا زارعی 10.5 1.75 2 2.75
4 آقاي مجید زارعی 10.5 1.75 1.75 3
5 خانم سمانه شمس غ      
6 آقاي محمدعلی عابدیان 11 1.75 1 3
7 آقاي مجتبی عباسی 6.75 1 0 2
8 آقاي محمدعلی عربشاهی 9.5 1.25 1.75 3
9 خانم مریم عسکرزاده 10.5 1.75 1.75 3
10 آقاي جواد عسکرزاده 10.25 2 2 2.75
11 آقاي حامد فضائلی 10.5 2 2 3
12 خانم زهرا ملکی 10.75 2 2 3
13 آقاي مصطفی میرمحمدی 6.75 1.75 2 0
14 آقاي حسن نورافزاء 0 0.5 0 0.5
15 آقاي مهدی جعفرزاده 3.25 1.5 1 1
16 آقاي محمدرضا دهقانان 9.25 1 1.25 1
17 آقاي احمد رضائیان 8.5 2 2 0
18 آقاي ولی اله زکیپور غ      
19 آقاي الیاس صالح 3.25 1.75 1.5 0.5
20 آقاي محمدرضا صالحی 7.25 2 2 1.5
21 آقاي علیرضا میرانی 9.75 0 0 0
22 آقاي محمدحسین یدنگ 10 0.75 0 0


ميانگين نمره‌ي کلاس 8.44 1.51 1.38 1.79

+ نوشته شده در  شنبه 5 بهمن1392ساعت 18:45  توسط باصری |